Výzva PQ+ (doprovodný program Pražského Quadriennale)

Cíl výzvy
PQ+ pořádá Institut umění – Divadelní ústav jako doprovodný program 15. ročníku Pražského Quadriennale (PQ), které se bude konat od 8. do 18. června 2023. Cílem programu PQ+ je představit zahraničním odborníkům a hostům PQ 2023 současnou scénografii prostřednictvím představení, performancí, výstav, prezentací a dalších formátů a umožnit mezinárodní výměnu v podobě diskusí, prezentací a networkingových aktivit. Tato mezinárodní výměna bude
zprostředkována propojením s PQ+ s PerformCzech Visitors‘ programem. Hosty budou zahraniční dramaturgové, kurátoři, kritici, teoretici, producenti a umělci, kteří se budou účastnit Pražského Quadriennale. Výzva je určena souborům, umělcům a kulturním organizacím s působností v ČR a se zájmem o podporu rozvoje dovedností a zasíťování v mezinárodním kontextu.

Festival PQ je jedinečným místem setkání profesionálů z celého světa, a to jak z oblasti scénografie a divadelního umění, tak dalších oborů souvisejících s divadlem a performancí.


Téma Pražského Quadriennale 2023 je RARE; ve smyslu vzácných, unikátních, syrových i zvláštních světů, které umělci vytvářejí. PQ představí díla pramenící z nápadů, materiálů, uměleckých přístupů a řemeslných zpracování specifických pro prostředí, lokalitu a genia loci, ve kterých vznikají. V nadcházejícím ročníku PQ nám půjde zejména o lidský kontakt, o přímé a skutečné setkání tváří v tvář, které je najednou tak VZÁCNÉ, UNIKÁTNÍ A JEDINEČNÉ.

Program PQ+ pořádá PerformCzech / Oddělení mezinárodní spolupráce IDU ve spolupráci s Pražským Quadriennale. Zajišťujeme systematickou propagaci programu zacílenou na zahraniční profesionály a návštěvníky PQ. Pro PQ+ 2023 bude zajištěna společná propagace formou tištěného materiálu, všechny projekty budou společně prezentovány na webu www.pq.cz a na propagačním webu českého divadla, tance a nového cirkusu do zahraničí www.PerformCzech.cz. Součástí propagačních aktivit bude prezentace v rámci dalších forem marketingu a PR (newsletter, tiskové zprávy, sociální sítě). Akreditovaní účastníci získají informace o programu PQ+ 2023 společně
s dalšími materiály během registrace.

Akce se budou účastnit také zahraniční partneři ze sítí, organizací a projektů, které realizuje PerformCzech v rámci propagace českých scénických umění do zahraničí, s nimiž proběhnou doprovodné networkingové a profesní aktivity v produkci PerformCzech.

Termín realizace
8.–18. 6. 2023

Uznatelní žadatelé
Právnické osoby nebo fyzické osoby s IČO; pořadatelé představení či jiné performativní formy v tradičních i netradičních prostorech a imerzivní nebo interaktivní výstavy týkající se kreativního procesu scénografie, které se konají v ČR. Podmínkou uvedení inscenací, které nejsou jazykově bezbariérové, je zabezpečení titulků nebo simultánní tlumočení do anglického jazyka. Každý subjekt může podat pouze jednu žádost a pokud navrhuje více projektů, je potřeba je uvést do položky „Anotace projektu“ a rozepsat v příloze „Podrobný popis projektu“.

Požadovaný profil prezentací přihlašovaných do programu PQ+
Do programu PQ+ 2023 lze přihlásit různé formy prezentace, jako jsou inscenace, performance, imerzivní, interaktivní a zážitkové eventy, výstavy, a další formáty prezentace tvorby z oblasti divadla, tance, hudby, designu a nových médií, které se váží k oboru a/nebo tematice scénografie. Uznatelné jsou i programy mimo Prahu, které jsou dostupné v rámci jednoho dne. Při sestavování programu budou upřednostněny prezentace realizované ve spolupráci pražských a mimopražských subjektů či umělců. Upřednostněna budou díla, instalace, výstavy, představení nebo performance, která vznikla po roce 2018.

PQ prezentuje scénografii, která se posunula od vizuálně dekorativní ke scénografii expandované, jejímž cílem je vytvoření aktivního zážitkového prostředí. Součástí tohoto druhu tvorby je i neustálé experimentování s novými dosud neověřenými uměleckými postupy. Současná scénografie vytváří prostředí, která působí nejen na lidskou imaginaci, ale i na všechny lidské smysly – zrak, čich, sluch a hmat.

Uznatelné a neuznatelné náklady
• Náklady související se zpřístupněním programu zahraničním profesionálům jsou uznatelné (doprava mimo Prahu, vstupenky pro max. 20 zahraničních hostů na 1 představení, výroba a odbavení titulků, tlumočení, překlady).
• Náklady spojené s uvedením, hostováním či reprízováním jednotlivých děl vybraných do programu nejsou uznatelné.
• DPH není uznatelným nákladem. S ohledem na poskytnuté podpory poskytne příjemce podpory Institutu umění – Divadelnímu ústavu (dále jen IDU) příspěvek ve výši fakturované DPH. IDU je oprávněn započíst příspěvek na DPH na vzájemné závazky a pohledávky. IDU je oprávněn započíst vzájemné závazky a pohledávky i bez souhlasu příjemce.

Výběr projektů k podpoře a podmínky jejího čerpání
Výběr projektů určených k podpoře provádí pětičlenná Komise pro hodnocení žádostí podaných do výzvy PQ+ složená z týmu PQ a PerformCzech. Žádosti budou posuzovány z následujících hledisek:
a) obsahová kvalita a soulad s cíli výzvy (2 body)
b) přiměřenost rozpočtu (2 body)
c) formální zpracování (1 bod)

S úspěšnými žadateli, kteří dodrží podmínky výzvy a jejich žádosti budou vybrány, budou uzavřeny příkazní smlouvy, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy, způsob proplacení podpory a další povinnosti. Podpora bude podpořeným žadatelům vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Veškeré závazky z příkazních smluv musí být vzájemně splněny a zúčtovány do 15. 11. 2023. Podpořený subjekt bude ve všech elektronických (případně tištěných) propagačních materiálech uvádět povinná loga, která budou specifikována v příkazní smlouvě.

Online formulář najdete ZDE

Text výzvy ke stažení ZDE

Termín pro podání žádostí: 3. 1. 2023 (23:59)

Kontaktní osoba: Martina Pecková Černá, E martina.peckova-cerna@idu.cz